Půst a Velikonoce

ctvrtek

VELIKONOCE

Přehled bohoslužeb, příležitostí ke svátosti smíření a k adoraci a další informace k době velikonoční najdete v odkazu.

Svátost pomazání nemocných bude udělována v pondělí 26. 3. při mši svaté v kostele v 18:00 hodin.

Ve středu 28. 3. odpoledne, od 13:00 do 17:30 hodin, v Domě kultury města Orlové zveme spolu s našimi evangelickými bratry ke Čtení Bible - evangelia sv. Jana.

Novéna k Božímu milosrdenství - modlíme se od Velkého pátku 30. 3. do neděle 8. 4.

 

 

svetlo

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil;
nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili,
a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.

Poselství papeže Františka k postní době 2018

Exercicie a duchovní obnovy v postní době 2018

Eucharistické dny v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 11. – 14. 2. 2018

 

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu 14. 2. bude mše svatá s udílením popelce v 17:00 hodin ve farním kostele. Bohoslužba v kapli v 7:00 hodin nebude sloužena.

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3 krát během dne, ale jen jednou se může najíst plně.

 

POSTNÍ ALMUŽNA                                                                             

Postní dobu obohatí také možnost návratu ke starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Tyto prostředky pak naše farnost prostřednictvím České katolické charity použije na pomoc potřebným, lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Například dítě, když se vzdá čokolády, nebo bonbonu, dá do pokladničky 3 koruny, dospělý za cigaretu ušetří 5 korun. Na prvním místě nejde o finanční obnos ale odřeknutí – půst, který posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro potřebné. Je mnoho možností odříkání, např. alkohol, cigarety, káva, televizní programy, brouzdání na internetu.

 

PŮST ZA FARNOST NA KAŽDÝ POSTNÍ DEN

Další postní aktivitou je půst za farnost. Spojme se všichni během postní doby v úsilí o duchovní obnovu naší farnosti a věnujme na tento úmysl jeden den půstu. Zapsat se na konkrétní den můžete po mši svaté. Seznam je k dispozici v kostele..

 

KŘÍŽOVÉ CESTY                                                                                              

K hlubšímu prožití postní doby nás povedou pobožnosti křížové cesty. Setkáváme se při nich vždy v pátek po mši svaté. Pobožnosti křížových cest připravují jednotlivá farní společenství. Rozpis najdete zde.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA                                           

K postní době patří také duchovní obnovy. Přijíždějí k nám pozvaní kněží, s nimiž se zamýšlíme nad tématy pokání, smíření, obrácení. Slouží nám také ve svátosti smíření. Letošní postní duchovní obnovu v naší farnosti povede otec Józef Gruba z farnosti Fulnek. Obnova se bude konat v sobotu 3. 3. O programu duchovní obnovy vás budeme informovat.

 

24 HODIN PRO PÁNA

Na postní dobu pro vás připravujeme také akci 24 hodin pro Pána. Tato iniciativa vznikla na podnět papeže Františka, který pozval všechny farnosti světa, aby uspořádaly vždy před 4. postní nedělí příležitost ke svátostí smíření a adoraci. Jde o vzácnou příležitost, kdy je možné využit nabídku svátosti smíření, spočinout při tiché modlitbě, adoraci, ale také spojit se s mnoha zeměmi a místy světa. Není úplně nutné konat adoraci 24 hodin, pokud je malé farní společenství a nebyla by zajištěna přítomnost věřících před Nejsvětější svatostí. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a konat adoraci podle daných možností a zároveň toto setkání nabídnout a umožnit i druhým lidem. Proto tuto akci zorganizujeme v naší farnosti v pátek 9. 3. hned po mši svaté a konec pak bude ve 22:00 hodin.

 

2017

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu 1. 3. bude sloužena mše svatá s udílením popelce v 17:00 hodin ve farním kostele. Bohoslužba v kapli v 7:00 hodin nebude sloužena.

 

POSTNÍ ALMUŽNA                                                                             

Prožijme půst doopravdy s postní almužnou a pomozme lidem v nouzi tím, co si odřekneme.  Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Tyto prostředky pak Česká katolická charita použije na pomoc potřebným, lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na prvním místě nejde o finanční obnos, ale odřeknutí – půst, který posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro potřebné.

 

PŮST ZA FARNOST NA KAŽDÝ POSTNÍ DEN

Spojme se v úsilí o duchovní obnovu naší farnosti a věnujme na tento úmysl jeden den půstu navíc. Více informací se dovíte v neděli 26. 2.  Zapsat se na konkrétní den můžete v sakristii kostela.

 

KŘÍŽOVÉ CESTY                                                                                              

V pátky postní doby, vždy po mši svaté v kostele, zveme jako každý rok na pobožnosti Křížových cest našich společenství.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA                                           

V sobotu 18. 3. od 9:00 hodin bude v naší farnosti probíhat postní duchovní obnova, kterou nás provede otec Adam Malek z farnosti Opava-Komárov.

 

24 HODIN PRO PÁNA

Každoroční modlitební akce proběhne z pátku 24. 3. na sobotu 25. 3. v Karviné.

 

NIKODÉMOVA NOC

Na čtvrtek 30. 3. připravujeme Nikodémovu noc. Podrobnosti budou zveřejněny v pravidelných ohláškách.

Příležitost ke svátosti smíření

Pravidelná půl hodinu před každou mší svatou po celou postní dobu.

Mimořádná příležitost před velikonočními svátky v kostele:

-          v pondělí 10. 4.                                     17:00 – 18:00 hodin

-          úterý 11. 4.                                             17:00 – 18:00 hodin

-          středa 12. 4.                                           17:00 – 18:00 hodin

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných bude udělována v pondělí 10. 4. při mši svaté v 18:00 hodin v kostele. Bohoslužba v kapli nebude sloužena.

 

Příležitost K ADORACI V KOSTELE

Na Zelený čtvrtek 13. 4.         čas bude upřesněn v ohláškách

Na Bílou sobotu 15. 4.             9:00 – 19:00 hodin (rozpis v sakristii)

 

 

 

 

2016

Přehled bohoslužeb o Velikonocích

06-04-15_0948

Popeleční středa

Popeleční středou 10. 2. začalo postní období. Co nás v této době přípravy na Velikonoce čeká, se můžete přečíst zde:

Postní almužna

Prožijme půst doopravdy s postní almužnou a pomozme lidem v nouzi tím, co si odřekneme.  Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Tyto prostředky pak Česká katolická charita použije na pomoc potřebným, lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na prvním místě nejde o finanční obnos, ale odřeknutí – půst, který posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro potřebné.

Půst za farnost na každý postní den

Spojme se v úsilí o duchovní obnovu naší farnosti a věnujme na tento úmysl jeden den půstu navíc. Zapsat se na konkrétní den můžete v sakristii kostela.

Křížové cesty

V pátky postní doby, vždy po mši svaté v kostele, zveme jako každý rok na pobožnosti Křížových cest našich společenství:

 • 12. 2. -  Společenství Živého růžence za mír ve světě
 • 19. 2. - Divadelní spolek sv. Anežky české za rodiny a kněze
 • 26. 2.  -  Společenství seniorů za děti a mládež
 • 4. 3.  -  Pěvecký sbor – KC milosrdenství
 • 11. 3. -  Za muže a ministranty
 • 18. 3. - Děti z náboženství za rodiče a vychovatele
 • 25. 3. - Křížová cesta velkopáteční

Postní duchovní obnova

V sobotu 27. 2. od 9:00 hodin bude v naší farnosti probíhat postní duchovní obnova, kterou nás provede o. Bogdan Stepień z farnosti Ostrava – Přívoz.

Více informací najdete zde.

24 hodin pro Pána

Na výzvu papeže Františka bude 4. – 5. března v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií. Nejbližším takovým místem bude pro nás Karviná.

Akci původně vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci na výzvu papeže Františka. „Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se,“ uvedl římský biskup ve svém poselství. 

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 17. 3. – 17:00 hodin mše svatá, 18:00 – 22:00 hodin tichá individuální adorace, při níž je možno přistoupit ke svátosti smíření (zpovědi) nebo k rozhovoru s knězem.

Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve z iniciativy otců pallotinů, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti. Začíná mší svatou a pokračuje adorací v tichu kostela, ve tmě, za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.

“Nikodémova noc” navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.

Nikodémovu noc nabízíme v rámci roku Božího milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem. V naší farnosti se uskuteční poprvé.

Více o Nikodémově noci se můžete dočíst zde.

2014-04-kristus22

 

2015

VELIKONOCE

Přehled bohoslužeb o Velikonocích 2015

Zde najdete rozpis bohoslužeb o Velikonočních svátcích

 

POSTNÍ DOBA

Příležitost ke svátosti smíření

 • v pondělí 30. 3. 16:00 – 18:00 hodin v kostele
 • ve středu 1.  4.  16:00 – 18:00 hodin v kostele
 • na Zelený čtvrtek  2. 4.  16:00 – 17:30 hodin v kostele

 

Adorace

na Zelený čtvrtek 2. 4. – adorace v Getsemanské zahradě

 • 19:00 – 20:00 hod v kostele - vedená knězem, za doprovodu chrámového sboru
 • 20:00 – 21:00 hod v kostele – tichá adorace – příležitost k setrvání s Pánem v tichu kostela
 • 21:00 – 24:00 hod v kostele - adorace se zpěvy vedená farníky
 • 24:00 – 7:00 hod doma – můžete se připojit v modlitbě k adorování Pána i po celou noc nebo její část a pokusit se tak odpovědět jeho slova v jeho nejvyšší úzkosti: “Zůstaňte a bděte se mnou.”

na Bílou sobotu 4. 4.

 • 9:00 – 19:00 hod v kostele - budeme mít možnost poklonit se Pánu – v tiché adoraci můžeme u hrobu zůstat s Pánem a možná přemýšlet o pohřbených nadějích jeho učedníků, i našich…

Rozpisy na adorace jsou k dispozici v předsíni kostela. Zapište se, prosíme, aby kostel nezůstal bez dohledu.

 

Umučení Krista

Tímto realistickým filmovým dílem otvíráme letos opět náš Farní filmový klub.  Promítat jej budeme ve farním sále na Velký pátek od 15:00 hodin.  V 17:00 hodin v kostele následuje pobožnost křížové cesty a od 18:00 hodin velkopáteční obřady.

Více o promítaném filmu najdete zde.

 

Novéna k Božímu milosrdenství

Od 3. 4. do 12. 4., tj. od Velkého pátku do neděle Božího milosrdenství se k osobní modlitbě nabízí novéna k Božímu milosrdenství. Pro zájemce je text novény k dispozici v předsíni kostela k rozebrání nebo ke stažení zde, nebo zde.

Na závěr novény, v neděli 12. 4. v 15:00 hodin se v kostele koná pobožnost k Božímu milosrdenství.

 

 

 

POSTNÍ DOBA

Popelec

Ve středu 18. 2. je Popeleční středa. Tento den spolu s celou církví začínáme dobu postní. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst tři krát během dne, ale jen jednou se může najíst plně.

Mše svatá s udělováním popelce bude ve středu ve farním kostele v 17:00 hodin. Bohoslužby v kapli se konat nebudou.

 

Křížové cesty

K hlubšímu prožití postní doby nás povedou pobožnosti křížové cesty. Setkáváme se při nich vždy v pátek po mši svaté. Pobožnosti křížových cest připravují jednotlivá farní společenství:

 • 20. 2. - Společenství seniorů – Mgr. Hlosta, p. Papala
 • 27. 2. – Divadelní spolek sv. Anežky české – p. Palková, p. Dvořáková
 • 6. 3. – Pěvecký sbor – Mgr. Lančová
 • 13. 3.  – Za muže a ministranty – o. Mieczyslaw
 • 20. 3. – Za ženy a matky -p. Palková
 • 27. 3.  – Za děti a mládež – p. Makayová
 • 3. 4. – Velkopáteční křížová cesta – o. Rafal

 

Duchovní obnova

K postní době patří také duchovní obnovy, které trvají více dní. Přijíždějí k nám pozvaní kněží, s nimiž se zamýšlíme nad tématy pokání, smíření, obrácení. Slouží nám také ve svátosti smíření.

Letos v naší farnosti postní duchovní obnovu povede od 13. do 15. března P. Pavel Cieslar, farář v Novém Bohumíně. O programu duchovní obnovy vás budeme informovat.

 

Půst za farnost

Spojme se všichni během postní doby v úsilí o duchovní obnovu naší farnosti a věnujme na tento úmysl jeden den půstu. Jde o jeden volně zvolený den, kterým prostřednictvím postu můžete přispět k obrácení nevěřících a lhostejných farníků. Zapsat se na konkrétní den můžete vždy po mši svaté v sakristii kostela.

Postní almužna

Postní dobu obohatí také možnost návratu ke starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do postniček, papírových krabiček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Tyto prostředky pak naše farnost prostřednictvím České katolické charity použije na pomoc potřebným. Odevzdávat postničky budeme na velikonoční neděli 5. 4. 2015.

Podstatou postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Například dítě, když se vzdá čokolády, nebo bonbonu, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Na prvním místě nejde o finanční obnos, ale o odřeknutí – půst, který posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro potřebné. Je mnoho možností odříkání např. alkohol, cigarety, káva, televizní programy, brouzdání po internetu.

Průvodce Svatým týdnem

Tato publikace je určena především účastníkům liturgie, kterým může pomoci lépe se zorientovat a připravit na prožívání postní a velikonoční liturgie. Je to krásná publikace, vytištěna celobarevně na křídovém papíře s množstvím fotografií. Najdete v ní komentáře, texty, modlitby od popeleční středy až do Velikonoc. Dobré prožití Velikonoc souvisí také s tím, jakým způsobem prožijeme dobu přípravy na tyto svátky. Věřím, že vám v tom tato publikace pomůže. Její cena není stanovena. Můžete si ji zakoupit v sakristii kostela za dobrovolný příspěvek.

 

2014

VELIKONOCE

Přehled bohoslužeb o Velikonocích

 

 POSTNÍ DOBA

Trnová korunaKřížové cesty

Každý pátek postní doby po mši svaté (v cca 17:30 hodin, od 4. 4. pak v 18:30 hodin) bude příležitost k rozjímání a modlitbě při pobožnostech křížové cesty, které pro nás připraví vždy jedno z farních společenství:

 

 

 • 7. 3. - Křížová cesta Modlitebního společenství
 • 14. 3. - Křížová cesta v rámci postní duchovní obnovy
 • 21. 3. - Křížová cesta za děti a mládež
 • 28. 3 - Křížová cesta chrámového pěveckého sboru
 • 4. 4. - Křížová cesta mužů a ministrantů
 • 11. 4. - Křížová cesta za rodiny a kněze
 • 18. 4. - Křížová cesta velkopáteční

PůstPostní doba jako cesta k radosti evangelia

Ve dnech 14. – 16. března se můžeme těšit na postní duchovní obnovu.

Pozvání do naší farnosti přijal P. Petr Smolek z Rychvaldu, který si pro nás připravil téma inspirované myšlenkami papeže Františka z jeho poslední apoštolské exhortace Evangelii gaudium, vydané v listopadu r. 2013.

Malé třídenní exercicie začnou ve mši svaté v pátek 14. 3. v 17:00 hodin. V sobotu 15. 3. pak zveme všechny na 9:00 hodin do sálky na faře v Orlové – Městě, kde během dopoledne uslyšíme přednášku s možností následné diskuse. Program tohoto dne zakončí mše svatá v 11:00 hodin, během níž bude možno přistoupit ke svátosti smíření. Obnova bude zakončena v neděli 16. 3. promluvou během mše svaté v 10:00 hodin.

„Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost“.

(Úvodní slova apoštolské exhortace Evangelii gaudium)

Postničky

Postní doba nabízí mnoho způsobů k prohloubení našeho duchovního života. Jedním z nich je zvyk odkazující ke starobylé tradici – k almužně, tj. obvykle k peněžnímu daru, milosrdenství a křesťanské lásce. Dlužno říct, že opravdu nejde o další veřejnou sbírku, podstata Postní almužny je jiná. Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců i rodin, lidí věřících i sympatizantů. Každý, kdo se chce k této akci přidat, vloží do ´malé papírové krabičky – postničky – obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si během postu odřekl: např.  hodnotu balíčku cigaret, které dnes nevykouřím, hodnotu čokolády a sladkostí, které si dnes nedopřeji, cenu oblečení, které si nekoupím,… atp.

Postničky se budou rozdávat v kostele v neděli 2. 3. Zpátky je opět přineseme na neděli Vzkříšení.

Polovinu výnosu postní almužny bychom rádi darovali Sestrám Matky Terezy z Ostravy – Přívozu, druhou na aktivity Charity – o konkrétním cíli bude rozhodnuto během postní doby.

Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. (Lk 11,41)

Milosrdenství vytrhuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. (Tb 12,9)

Ne jenom ten, kdo dá hladovému najíst, kdo dá žíznivému napít, ale almužnu dává i ten, kdo odpustí hříšníkovi… Almužna má mnoho možností, a když je využijeme, všechny nám pomáhají k odpuštění hříchů. (sv. Augustin)

ModlitbaPostím se za farnost

Pomoc potřebujeme i my. Prostřednictví modlitby, almužny a půstu – osvědčených prostředků k proměně života a odpuštění hříchů – chceme Boha žádat o obnovu života naší farnosti.

Ježíš ve svém horském kázání (Mt 6) vybízí k lásce k nepřátelům, učí, jak prokazovat dobrodiní, jak se modlit a postit. Modlitba, naše privilegium mluvit a být s Bohem, nás obrací k Tomu, kdo nás má rád. V postu se vracíme k sobě, do svého nitra. Almužna učí naše srdce vnímavosti k druhým, k tomu, co potřebují. Ovocem almužny je pak odpuštění našich hříchů.

Půst zintenzivňuje modlitbu, je modlitbou tělem i duší. Spojuje nás, křesťany, v jedno společenství, je formou společné modlitby.

Chceme proto letos prožít půst intenzivněji – souvislým čtyřicetidenním půstem za farnost: Každý den se bude jeden z nás za naši farnost postit.

Popelec

Postní doba začíná Popeleční středou – letos 5. března. Mše svaté s udílením svátostiny popelce budou slouženy v 7:00 hodin v kapli v Orlové – Lutyniv 17:00 hodin ve farním kostele.