Eucharistie

mse – kopie

Svátost, známou více pod názvem „svaté přijímání“, věřící přijímají během slavení mše svaté. Svátost eucharistie završuje uvedení do křesťanského života. Slovem Eucharistie označujeme jak Tělo a Krev Pána Ježíše Krista, tak mši svatou, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Ve mši svaté kněz nad chlebem a vínem pronáší slova Pána Ježíše Krista, která vyslovil a ustanovil při poslední večeři před svou smrtí o židovských Velikonocích v Jeruzalémě. Skrze tato slova a vzývání Ducha svatého se v rukou kněze chléb a víno stanou Tělem a Krví Krista.

Mše svatá

 

Podmínkou přijetí svátosti eucharistie je křest a společenství s církví. Křesťan má být ve stavu milosti posvěcující, tzn., že nemá mít těžký hřích ani zálibu v lehkém (lehké hříchy odevzdáváme Bohu na začátku každé mše svaté projevením lítostí).

Příprava k prvnímu svatému přijímání a ke svátosti smíření (zpovědi) probíhá zpravidla v rámci farních katechezí. Děti (cca od 7 let) mohou přihlásit rodiče většinou v září, příprava probíhá po celý školní rok. Dospělí jsou připravováni individuálně. Nemocní a staří, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté, mohou přijímat eucharistii doma nebo v nemocnici – nebojte se požádat kněze.

 

Eucharistie