ODPUSTKY

Prostřednictvím odpustků mohou věřící získávat pro sebe, ale i pro duše v očistci, prominutí časných trestů, následků hříchů.

(Katechismus katolické církve § 1498)

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena.  Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem Církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.

(Katechismus katolické církve § 1471)

Obecné podmínky proskání odpustků

 1. křest v katolické církvi
 2. nebýt v kanonickém trestu
 3. být ve stavu milosti
 4. mít úmysl odpustek získat
 5. splnit skutky předepsané pro získání odpustků

 

Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků

 1. svátost smíření ( ne starší jednoho měsíce)
 2. svaté přijímání ( v den získávání odpustku)
 3. modlitba na úmysl Sv.Otce – Otče náš, Zdrávas Maria příp.jiná modlitba ( v den získávání odpustku)
 4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
 5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustků

 

Modlitby spojené s plnomocnými odpustky

a)  Adorace před Nejsvětější svátostí oltářní

Kdo se nejméně půl hodiny bude klanět před Nejsvětější svátostí – také pokud je uzavřena ve svatostánku – získává plnomocný odpustek (za obvyklých podmínek). Částečné odpustky budou propůjčeny za kratší návštěvu a krátkou adoraci.

b) Růženec

Plnomocný odpustek bude propůjčen každému, kdo se růženec pomodlí v kostele nebo veřejné kapli, v rodině, řeholním společenství nebo náboženském spolku. V jiných než zde jmenovaných případech budou propujčeny částečné odpustky.

Podmínky pro získání plnomocného odpustku mimo tři obvyklé (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitby na úmysl Sv.Otce) jsou:

 • Pět tajemství růžence musí následovat bezprostředně po sobě (bez přerušení).
 • S ústní modlitbou je spojeno rozjímání růžencových tajemství.
 • Při společné modlitbě růžence musí ten, kdo se předmodlívá, obvyklým způsobem uvést do rozjímání jednotlivých tajemství. Při soukromé modlitbě stačí, když během modlitby jsou tajemství v tichosti rozjímána.

c) Pobožnost křížové cesty

Plnomocný odpustek bude propůjčen za vykonání křížové cesty.

Podmínky: Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem. Musí obsahovat 14 zastavení. Vyobrazení utrpení Páně přitom není podmínkou. Projití křížové cesty, téma a forma je na volném uvážení. Přesto je potřeba prorozjímat všechna jednotlivá zastavení. Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni kráčet křížovou cestou aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení k zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede. Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě (nemocní, pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, pokud se nejméně půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení.

d) Modlitba před vyobrazením Ukřižovaného

Každý pátek během postní doby získají plnomocné odpustky věřící, kteří po svatém přijímání rozjímavě vykonají následující modlitbu před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem):

Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a v hloubce srdce Tě pokorně prosím, vtiskni mému srdci živoucího ducha víry, naděje a lásky, pravou lítost nad mými hříchy a pevnou vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých pět ran a uvažuji o tom, co o Tobě předpověděl prorok David: Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti.

Během ostatních dní v roce budou za tuto modlitbu propůjčeny částečné odpustky.

 

Činnosti spojené s plnomocnými odpustky

a) Papežské požehnání Urbi et orbi

Věřící křesťan, který zbožně příjme papežské požehnání Urbi et orbi i při jeho televizním nebo rádiovém přenosu, získává plnomocný odpustek ( 1. 1., a 25. 12.).

Biskupové mohou věřícím své diecéze třikrát ročně udělit papežské požehnání, které je spojeno s plnomocnými odpustky. Tyto odpustky mohou získat i diecezané, kteří se ze závažného důvodu nemohou fyzicky účastnit liturgie, ale sledují posvátné úkony prostřednictvím rozhlasu nebo televize (dekret z 13. 12. 1985).

b) Za exercicie

Kdo si vykoná nejméně třídenní exercicie , získává plnomocný odpustek.

c) Za užívání posvěcených předmětů

Kdo zbožně nosí předmět posvěcený papežem nebo biskupem (medailku, křížek, růženec, škapulíř), může v den slavnosti Petra a Pavla získat plnomocný odpustek. Kromě obvyklých podmínek se ale musí ještě pomodlit Vyznání víry. Je-li předmět platně posvěcený knězem, bude za jeho zbožné nošení propůjčen částečný odpustek.

d) Četba Písma svatého

Kdo se nejméně půl hodiny bude s úctou náležející bohoslužbě slova věnovat četbě Písma svatého (podle způsobu “Lectio divina” – duchovního -rozjímavého čtení) získává plnomocný odpustek, za obvyklých podmínek. Za kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky.

e) Uctívání kříže na Velký pátek

Věřící křesťané o Velkém pátku získají plnomocné odpustky, pokud se účastní veřejné bohoslužby a uctí kříž.

f) Obnovení křestních slibů

Plnomocný odpustek bude propůjčen každému, kdo při slavení Velikonoční noci (vigilie) obnoví své křestní závazky. Stejně tak, pokud svůj křestní slib obnoví v den jeho výročí. Částečné odpustky budou propůjčeny za každé obnovení křestních slibu, mimo uvedené dny.

g) Slavnost prvního svatého přijímání

Kdo sám slaví první svaté přijímání, nebo se účastní na farní slavnosti prvního svatého přijímání, získává plnomocný odpustek.

h) Primice

Plnomocný odpustek bude propůjčen primiciantovi při slavení jeho první mše svaté, stejně jako věřícím, kteří se této slavnosti zbožně zúčastní, bude-li mše slavena slavnostním způsobem.

i) Návštěva farního kostela

Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel:

 • v titulární svátek kostela – poutní slavnost,
 • 2. srpna – Porciunkula (Porcinkule, porciunkule je tradiční pouť konaná první srpnový víkend v některých českých městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem. V náboženském významu je porcinkule výroční církevní slavnost konaná 2. srpna ve františkánských (a kapucínských) kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí. Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna.)

j) Návštěva klášterního kostela v den svátku zakladatele

Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu klášterního kostela nebo kaple, v den svátku zakladatel příslušného řád, či kongregace. K třem obvyklým podmínkám přibývá znovu Otče náš, a Vyznání víry během návštěvy kostela.

k) Návštěva patriarchálních bazilik v Římě

Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu jedné ze čtyř hlavních římských bazilik v den titulárního svátku basiliky, jednou ročně v libovolný den ( soukromá pouť), a při každé nařízené slavnosti: Basilika svatého Petra, Svatého Pavla za hradbami, Panna Maria Sněžná – Santa Maria Maggiore a Lateránská basilika.

l) Během Eucharistického kongresu

Plnomocné odpustky budou propůjčeny věřícím, kteří se zbožně zúčastní závěrečné bohoslužby Eucharistického kongresu. Kongres pořádá papež, nekoná se každý rok, mění se místa konání, je potřeba tuto událost sledovat.

m) Závěrečná slavnost misií

Kdo při konání lidových misií vyslechne nejméně jedno kázání a bude se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat plnomocný odpustek.

n) O svátku všech svatých

Plnomocný odpustek přivlastnitelný pouze duším v očistci bude propůjčen v tento den při návštěvě kostela či veřejné kaple. Tyto odpustky mohou být s povolením místního biskupa získané také v neděli předcházejícího nebo následujícího svátku všech svatých. Modlitby Otče náš a Vyznání víry – v kostele - spolu s obvyklými třemi podmínkami. (1. listopad).

o) Památka všech věrných zemřelých

Plnomocný odpustek přivlastnitelný pouze duším v očistci bude propůjčen v tento den při návštěvě kostela či veřejné kaple. Modlitby Otče náš a Vyznání víry v kostele, spolu s obvyklými třemi podmínkami (2. listopad).

p) Návštěva hřbitova

Věřící, který navštíví hřbitov a zbožně se pomodlí za duše v očistci, získává odpustky od 3. do 8. listopadu plnomocné, ostatní dny v roce částečné.  Na hřbitově se pomodlit za zemřelé např. Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné… Na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků vázáno pouze na návštěvu hřbitova.

q) Odpustky umírajícím (i bez účasti kněze)

Církev propůjčuje umírajícím plnomocné odpustky pokud:

 • není-li možné sehnat kněze, který by udělil svátost posledního pomazání a apoštolské požehnání a tím udělil plnomocné odpustky,
 • jestliže se umírající během svého života pravidelně modlil,
 • tři obvyklé podmínky k dosažení plnomocných odpustků mohou být prominuty, pokud se umírající během svého života pravidelně modlil nějaké modlitby,
 • tento odpustek v hodině smrti může být získán, ačkoli umírající v ten den již jednou plnomocný odpustek získal.

r) Slavení kněžského jubilea

V den 25., 50. nebo 60. výročí kněžského svěcení bude jubilantovi propůjčen plnomocný odpustek pokud přitom obnoví slib věrně vykonávat povinnosti svého povolání.

 

Obvyklé tři podmínky sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv.Otce jsou předepsané pro získání každého plnomocného odpustku, i když o tom není v jednotlivých článcích zmínka.