Smíšený pěvecký sbor

Smíšený pěvecký sbor farního kostela se schází pravidelně na faře ve čtvrtky po mši svaté, tj.  létě v 19 hodin a v zimě v 18 hodin. Léta sbor, s velkým nasazením, vede Mgr. Eva Lančová. Snaží se o výběr repertoáru odpovídajícího liturgickým potřebám i schopnostem zpěváků. Těch je ve sboru v současnosti kolem 27 a někteří  se společenstvím srostli natolik, že bez pravidelných čtvrtečních zkoušek je jejich týden tak nějak prázdný…

Sbor zpěvem především doprovází a zpívá liturgii mše svaté a jiných pobožností. Kromě toho však vždy minimálně jednou ročně, většinou o vánocích, pořádá koncert pro potěšení svých přátel. Ke slyšení je mimo slavnostních bohoslužeb také např. při akci Noci kostelů. 

Zpěv je radost, hudba je dar, říkají členové sboru. Harmonie čtyř lidských hlasů je víc než jednohlas, přesahuje možnosti jednotlivce, naplňuje pokojem. Každý, kdo bez zpěvu nemůže být, nebo každý, kdo zvládá hru na hudební nástroj, vhodný k doprovodu sboru, bude určitě vítán.   

Pěvecký sbor

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívej Hospodinu, celá země!
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,
zvěstujte den ze dne jeho spásu,
vypravujte mezi pronárody o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech,
neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,
budí bázeň, je nad všechny bohy.
Všechna božstva národů jsou bůžci,
ale Hospodin učinil nebe.
Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

Žalm 96,1-5.10